RODO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie materiały, informacje oraz dane znajdujące się na stronach internetowych Inkaso Hermański pod domeną www.einkaso.pl, w szczególności: zdjęcia, grafiki, teksty, elementy interaktywne są przedmiotem praw podmiotowych, w tym autorskich praw majątkowych. Strony te oraz ich zawartość chronione są przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), a naruszenie tych praw zagrożone jest sankcjami cywilnymi i karnymi.
 2. Informacje zawarte na stronie są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej, mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki.
 3. Pomimo podejmowania przez Spółkę wszelkich działań, mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu, Inkaso Hermański nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w jej zawartości, oraz nie gwarantuje stuprocentowej dokładności, aktualności oraz kompletności informacji przedstawionych na stronach serwisu.
 4. Wszelkie treści prezentowane na stronie internetowej Spółki mają wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Inkaso Hermański.
 5. Użytkownicy strony internetowej Spółki zobowiązani są do korzystania z niej w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z tej strony przez innych użytkowników lub przez Spółkę.
 6. Wszelka odpowiedzialność oraz ryzyko związane z podejmowaniem decyzji na podstawie informacji zawartych w serwisie, spoczywają wyłącznie na użytkowniku.
 7. Spółka zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do swojej strony internetowej.

INFORMACJA DLA DŁUŻNIKA O ZASADACH PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Inkaso Hermański z siedzibą w Poznaniu prowadzi działalność gospodarczą polegająca m. in. na dochodzeniu w imieniu i na rzecz podmiotów trzecich (dalej: „Podmioty trzecie”) lub w imieniu własnym roszczeń wobec dłużników (dalej: „Dłużnicy”) z tytułu przysługujących Inkaso Hermański lub Podmiotom trzecim wierzytelności.
 2. Administratorem danych osobowych Dłużników (dalej „Administrator”) może być Podmiot trzeci lub bezpośrednio Inkaso Hermański.
 3. Dane osobowe Dłużników mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią,
  – w tym: i. w celu obsługi przysługującej Administratorowi (wierzycielowi) przeciwko Dłużnikowi wierzytelności; ii. w celach archiwalnych (dowodowych), na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami); iii. w celach analitycznych, na potrzeby tworzenia wewnętrznych raportów dotyczących dochodzenia wierzytelności.
 4. Zakres danych Dłużników, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu: – dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, wiek, płeć, PESEL), – dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail) – dane korespondencyjne (adres zamieszkania), – dane dotyczące zawieranych z Administratorem umów/ugód, – dane finansowe (źródła dochodów, wysokość dochodów, w tym otrzymywanego wynagrodzenia, numer rachunku bankowego), – dane dotyczące zadłużenia (w tym u innych podmiotów, niż Administrator) oraz historii tego zadłużenia (informacje dotyczące windykacji na drodze sądowej, uzyskanych tytułach wykonawczych, postępowaniach egzekucyjnych), – dane dotyczące majątku Dłużnika, w tym (i) nieruchomości – adres, numer księgi wieczystej, powierzchnia, obciążenia/hipoteki; (ii) pojazdy – numer VIN, numer dowodu rejestracyjnego.
 5. Odbiorcami danych osobowych Dłużników mogą być:a) podmioty zarządzające wierzytelnościami w imieniu Administratora, w szczególności Spółka; b) kancelarie prawne, które dochodzą wierzytelności w imieniu Administratora; c) sądy oraz komornicy prowadzący egzekucję wierzytelności; d) podmioty współpracujące z Administratorem w ramach obsługi wierzytelności, w tym podmiot świadczący obsługę informatyczną;e) podmioty świadczące usługi wspierania procesu windykacji w zakresie zapewniania poprawności, aktualności oraz kompletności danych (np. poprawiania danych identyfikacyjnych lub adresowych Dłużników, jeżeli okazałyby się nieprawidłowe); f) podmioty świadczące obsługę narzędzi wykorzystywanych w procesie dochodzenia wierzytelności (np. narzędzie call center); g) podmioty świadczące obsługę biurową na rzecz Administratora lub Spółki (w tym w zakresie niszczenia dokumentów h) biura informacji gospodarczej.
 6. Dane osobowe Dłużników nie będą podlegały przekazaniu do państw spoza UE. 
 7. Na podstawie art. 14 ust. 2A RODO okres przechowywania danych osobowych Dłużników wynosić będzie min. 10 lat i ustalany będzie z zastosowaniem następujących kryteriów: – w razie dochodzenia wierzytelności na drodze pozasądowej, tj. bez wszczynania postępowania przed sądem – moment ostatecznego zakończenia sprawy; – w razie zawarcia ugody pozasądowej – przedawnienie roszczeń związanych z ugodą; – w razie skierowania sprawy na drogę sądową (np. w celu odzyskania wierzytelności przysługującej Administratorowi przeciwko Dłużnikowi lub w razie gdy Dłużnik wszczyna postępowanie przeciwko nam) – prawomocne zakończenie postępowania sądowego, a następnie ewentualnego postępowania egzekucyjnego.
 8. Dłużnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Dłużnika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. W takim przypadku nastąpi zaprzestanie przetwarzania danych w tych celach, chyba Administrator będzie mógł wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Dłużnika, lub dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Dłużnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Dane osobowe Dłużników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w rozumieniu RODO, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.

INFORMACJA DLA KLIENTA O ZASADACH PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem Ochrony Danych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Informujemy iż pozyskaliśmy Państwa dane osobowe (wraz z adresem e-mail) poprzez podpisanie umowy o współpracy. Państwa imię, nazwisko, adres e-mail i nr telefonu  oraz przypisane do niego dane będą przetwarzane w celach reazlizacji łączącej nas umowy oraz w celach marketingowych dotyczących oferty naszej firmy.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: administrator danych) jest: Rafał Hermański, prowadzący działalność Inkaso Hermański Rafał Hermański, mający swoją siedzibę w Poznaniu (61-696) przy ul. Szelągowskiej 63 NIP 779 125 31 25, REGON: 634243513 z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na podany powyżej adres. 
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wykonania łączącej nas umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez administratora.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane przez Panią/Pana naszej firmie lub pozyskane z ogólnodostępnych źródeł
 • Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbędny dla realizacji umowy oraz prawnie uzasadnionych interesów administratora danych. 
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 • Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez administratora danych Pani/Pana danych osobowych, można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych.